Aktualności

Ogłoszenie nr 88775 / 03.12.2021
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia
zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Po pobrania: ogłoszenie


Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Piszu informuje, że zostanie przeprowadzone postępowanie w
sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności na
terenie powiatu piskiego w 2022 roku w trybie art. 16 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Do pobrania: ogłoszenie, załącznik


Zbliża się pora roku sprzyjająca zachorowaniu ptaków na wysoce zjadliwą grypę ptaków ( HPAI), dlatego proszę mieszkańców powiatu piskiego o współpracę tj. o zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Piszu wszystkich przypadków znalezienia padłego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego

Po pobrania: ogłoszenie


Ogłoszenie nr 86524 / 26.10.2021
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia
zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Do pobrania: ogłoszenie


Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021


Ogłoszenie nr 84780 / 23.09.2021
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia
zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Do pobrania: ogłoszenie


ROZPORZĄDZENIE NR 1
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PISZU

z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu piskiego

Do pobrania: Rozporządzenie


Ogłoszenie nr 82930 / 14.08.2021
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia
zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Do pobrania: Ogłoszenie


Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF

Do pobrania: Ogłoszenie


Kontrole urzędowe zrealizowane z ramienia PLW w Piszu w 2020 roku.

Do pobrania: Ogłoszenie


Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację – ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu informuje, że w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu przy ul. Warszawskiej 38, w godzinach pracy Urzędu ( 7:00 – 15:00 ) przyjmowane są próbki mięsa do badania w kierunku obecności włośni.

Do pobrania: Ogłoszenie


Ogłoszenie nr 80832 / 06.07.2021
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierzą

Do pobrania: Ogłoszenie


Ogłoszenie nr 79210 / 03.06.2021
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Do pobrania: Ogłoszenie


Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu

Do pobrania: Ogłoszenie, Załącznik nr 1


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu informuje, że zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii.

Do pobrania: Ogłoszenie, Załącznik nr 1


Ogłoszenie nr 75179 / 02.03.2021 – Księgowy
Do spraw: finansowo – księgowych Dział Finansowo – Księgowy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piszu

Do pobrania: Ogłoszenie


Ogłoszenie nr 75175 / 02.03.2021 – Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. ochrony zdrowia
zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Do pobrania: Ogłoszenie


Ogłoszenie – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu informuje, że zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności w trybie art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu piskiego w 2021r.

Do pobrania: Ogłoszenie, Załącznik


Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego – samochód osobowy Opel Astra

Do pobrania: Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego 04.11.2020

                          Ocena techniczna NR 23


ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem aftykańskiego pomoru świń na terenie gminy Prostki

Do pobrania: ROZPORZĄDZENIE NR 13


ROZPORZĄDZENIE NR 25 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Rozporządzenie nr 25 – poszukiwania padłych dzików


 

Główny Inspektorat Weterynarii – Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa opracowało „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”.

Tekst do pobrania: Praktyczne wskazówki dla rolników ulotka informacyjna


 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii na temat stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich (z dnia 05.01.2018 roku)

Ulotaka antybiotyki

Do pobrania: http://bip.pisz.piw.gov.pl/wp-content/uploads/2017/01/ulotka_antybiotyki.jpg

 


 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 02 listopada 2017 roku do wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich

SZANOWNY ROLNIKU! PAMIĘTAJ!

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

——————————————————————————

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii W Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim z dnia 17.10.2017 r

         W związku z niepokojącymi sygnałami i stwierdzaniem licznych nieprawidłowości podczas kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu przypomina, że hodowców trzody obowiązują następujące zasady :

– nie wolno sprowadzać na teren powiatu trzody do chowu z terenu powiatu Grajewo, gdzie są już potwierdzone ogniska tej choroby, oraz terenu zapowietrzonego i zagrożonego,

– wszystkie sztuki w powiecie muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oznakowane kolczykiem lub tatuażem ( każda sztuka do ukończenia 30 dnia życia musi posiadać kolczyk, chyba że planuje się sprzedaż wcześniej – wówczas oznakować należy ją w dniu poprzedzającym sprzedaż a fakt przemieszczenia zgłosić do ARIMR w ciągu 7 dni)

– przemieszczenie każdej sztuki trzody chlewnej w strefie musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii.

– ubój trzody w gospodarstwie jest dopuszczony pod warunkiem, że zostanie zgłoszony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na 48 godzin przed planowanym terminem uboju i zostanie przeprowadzone badanie przed i po ubojowe przez lekarza weterynarii oraz badanie na włośnie.

– wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną muszą zabezpieczyć się przed wirusem ASF, stosując zasady bioasekuracji, które polegają między innymi na wyłożeniu mat dezynfekcyjnych na wjeździe do gospodarstwa na szerokość wjazdu i długość obwodu koła największego pojazdu, oraz przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymuje się trzodę chlewną na szerokość wejścia o długości 1 m ( maty powinny być polewane środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z instrukcją stosowania wskazaną przez producenta)

– hodowca musi posiadać środek do dezynfekcji rąk i obuwia

– chlewnie należy obsługiwać  w ubraniu roboczym przeznaczonym wyłącznie do obsługi świń

– hodowca ma obowiązek prowadzić aktualny spis świń z podziałem na grupy technologiczne

– hodowca ma obowiązek prowadzić rejestr wejść na teren chlewni oraz rejestr środków transportu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa

– obowiązuje bezwzględny zakaz skarmiania świń zlewkami

– przestrzegać trzeba zakazu wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie takich zwierząt

 

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków skutkować będzie nakładaniem na hodowców wysokich kar pieniężnych.

 

                                                                            Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Piszu

Pisz, 17.10.2017

do pobrania (pdf): Komunikat PLW

 


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat rozszerzenia strefy ochronnej przed ASF na cały powiat piski:

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim

Informuję, że od dnia 05 lipca br. decyzją Komisji Europejskiej wszystkie gminy powiatu Pisz zostały objęte strefą ochronną przed rozprzestrzeniającymi się ogniskami wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. W związku z tym na wszystkich hodowcach trzody chlewnej w powiecie spoczywają dodatkowe obowiązki i obostrzenia a w szczególności:

– nie wolno sprowadzać na teren powiatu trzody do chowu z terenu powiatu Grajewo, gdzie są już potwierdzone ogniska tej choroby.

– wszystkie sztuki w powiecie muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oznakowane kolczykiem lub tatuażem.

– przemieszczenie każdej sztuki trzody chlewnej w strefie musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii.

– ubój trzody w gospodarstwie jest dopuszczony pod warunkiem, że zostanie zgłoszony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na 48 godzin przed planowanym terminem uboju i zostanie przeprowadzone badanie przed i po ubojowe przez lekarza weterynarii oraz badanie na włośnie.

– wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną muszą zabezpieczyć się przed wirusem ASF, stosując zasady bioasekuracji, które polegają między innymi na wyłożeniu mat dezynfekcyjnych na wjeździe do gospodarstwa oraz przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymuje się trzodę chlewną.

                                                                                                                                       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu

do pobrania (docx): komunikat ASF

Aktualna mapa obszarów ochronnych i zagrożonych ASF: http://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Podstawy prawne:

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r: dz-u-ue-l-2017-172-16-zmiana-decyzji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 lipca 2017 r : dz-u-2017-1333-zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 marca 2017 r: dz-u-2017-625-wprowadzenie-w-2017-r-na

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2015 r: ldz-u-2015-711-srodki-podejmowane-w-zwiazku-z

 

—————————————————————————————————————————————————————–

Apel Głównego Lekarza Weterynarii na temat ASF do turystów wypoczywających na terenie Mazur

tablica-asf

 


Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt gospodarskich.

Czytaj dalej