Aktualności

ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem aftykańskiego pomoru świń na terenie gminy Prostki

Do pobrania: ROZPORZĄDZENIE NR 13


ROZPORZĄDZENIE NR 25 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Rozporządzenie nr 25 – poszukiwania padłych dzików


 

Główny Inspektorat Weterynarii – Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa opracowało „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”.

Tekst do pobrania: Praktyczne wskazówki dla rolników ulotka informacyjna


 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii na temat stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich (z dnia 05.01.2018 roku)

Ulotaka antybiotyki

Do pobrania: http://bip.pisz.piw.gov.pl/wp-content/uploads/2017/01/ulotka_antybiotyki.jpg

 


 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 02 listopada 2017 roku do wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich

SZANOWNY ROLNIKU! PAMIĘTAJ!

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

——————————————————————————

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii W Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim z dnia 17.10.2017 r

         W związku z niepokojącymi sygnałami i stwierdzaniem licznych nieprawidłowości podczas kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu przypomina, że hodowców trzody obowiązują następujące zasady :

– nie wolno sprowadzać na teren powiatu trzody do chowu z terenu powiatu Grajewo, gdzie są już potwierdzone ogniska tej choroby, oraz terenu zapowietrzonego i zagrożonego,

– wszystkie sztuki w powiecie muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oznakowane kolczykiem lub tatuażem ( każda sztuka do ukończenia 30 dnia życia musi posiadać kolczyk, chyba że planuje się sprzedaż wcześniej – wówczas oznakować należy ją w dniu poprzedzającym sprzedaż a fakt przemieszczenia zgłosić do ARIMR w ciągu 7 dni)

– przemieszczenie każdej sztuki trzody chlewnej w strefie musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii.

– ubój trzody w gospodarstwie jest dopuszczony pod warunkiem, że zostanie zgłoszony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na 48 godzin przed planowanym terminem uboju i zostanie przeprowadzone badanie przed i po ubojowe przez lekarza weterynarii oraz badanie na włośnie.

– wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną muszą zabezpieczyć się przed wirusem ASF, stosując zasady bioasekuracji, które polegają między innymi na wyłożeniu mat dezynfekcyjnych na wjeździe do gospodarstwa na szerokość wjazdu i długość obwodu koła największego pojazdu, oraz przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymuje się trzodę chlewną na szerokość wejścia o długości 1 m ( maty powinny być polewane środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z instrukcją stosowania wskazaną przez producenta)

– hodowca musi posiadać środek do dezynfekcji rąk i obuwia

– chlewnie należy obsługiwać  w ubraniu roboczym przeznaczonym wyłącznie do obsługi świń

– hodowca ma obowiązek prowadzić aktualny spis świń z podziałem na grupy technologiczne

– hodowca ma obowiązek prowadzić rejestr wejść na teren chlewni oraz rejestr środków transportu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa

– obowiązuje bezwzględny zakaz skarmiania świń zlewkami

– przestrzegać trzeba zakazu wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie takich zwierząt

 

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków skutkować będzie nakładaniem na hodowców wysokich kar pieniężnych.

 

                                                                            Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Piszu

Pisz, 17.10.2017

do pobrania (pdf): Komunikat PLW

 


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat rozszerzenia strefy ochronnej przed ASF na cały powiat piski:

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim

Informuję, że od dnia 05 lipca br. decyzją Komisji Europejskiej wszystkie gminy powiatu Pisz zostały objęte strefą ochronną przed rozprzestrzeniającymi się ogniskami wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. W związku z tym na wszystkich hodowcach trzody chlewnej w powiecie spoczywają dodatkowe obowiązki i obostrzenia a w szczególności:

– nie wolno sprowadzać na teren powiatu trzody do chowu z terenu powiatu Grajewo, gdzie są już potwierdzone ogniska tej choroby.

– wszystkie sztuki w powiecie muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oznakowane kolczykiem lub tatuażem.

– przemieszczenie każdej sztuki trzody chlewnej w strefie musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii.

– ubój trzody w gospodarstwie jest dopuszczony pod warunkiem, że zostanie zgłoszony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na 48 godzin przed planowanym terminem uboju i zostanie przeprowadzone badanie przed i po ubojowe przez lekarza weterynarii oraz badanie na włośnie.

– wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną muszą zabezpieczyć się przed wirusem ASF, stosując zasady bioasekuracji, które polegają między innymi na wyłożeniu mat dezynfekcyjnych na wjeździe do gospodarstwa oraz przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymuje się trzodę chlewną.

                                                                                                                                       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu

do pobrania (docx): komunikat ASF

Aktualna mapa obszarów ochronnych i zagrożonych ASF: http://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Podstawy prawne:

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r: dz-u-ue-l-2017-172-16-zmiana-decyzji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 lipca 2017 r : dz-u-2017-1333-zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 marca 2017 r: dz-u-2017-625-wprowadzenie-w-2017-r-na

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2015 r: ldz-u-2015-711-srodki-podejmowane-w-zwiazku-z

 

—————————————————————————————————————————————————————–

Apel Głównego Lekarza Weterynarii na temat ASF do turystów wypoczywających na terenie Mazur

tablica-asf

 


Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt gospodarskich.

Czytaj dalej