Informacja powiatowego lekarza weterynarii dla posiadaczy zwierząt, dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny

Informacja powiatowego lekarza weterynarii dla posiadaczy zwierząt, dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny.

Na terenie gospodarstwa na użytek własny można dokonać uboju cieląt do 6 m-ca życia, owiec, kóz, trzody chlewnej, drobiu, królików.

Ubojowi można poddawać zwierzęta zdrowe, po upływie okresów karencji określonych dla użytych produktów leczniczych, przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt (humanitarny ubój) oraz przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ubój cieląt, owiec, kóz i świń.

Posiadacz w/w zwierząt, co najmniej 24 godziny przed ubojem przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju zawierające dane osobowe i adresowe, gatunek, liczbę, numery identyfikacyjne zwierząt poddawanych ubojowi, miejsce i termin uboju oraz imię, nazwisko i adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju. W przypadku uboju przeżuwaczy, powiadomienie zawiera oprócz danych dotyczących posiadacza zwierzęcia i danych dotyczących ubijanych zwierząt deklarację o  zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka, wg dołączonego wzoru. Obowiązek powiadamiania wynika z § 4 w związku z zał. Nr 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. nr 207, poz. 1370) Ponadto informuje urzędowego lekarza weterynarii o  dobrowolnym  zbadaniu poubojowym  całych tusz na jego wniosek i koszt.

Materiał szczególnego ryzyka z uwagi na profilaktykę BSE stanowią:

  • u cieląt : migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezka,
  • u owiec i kóz: do 12 m-cy: jelito biodrowe, śledziona, od 12 m-cy: głowa łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi, migdałki, jelito biodrowe, śledziona, rdzeń kręgowy.

Materiał szczególnego ryzyka może być odebrany po zgłoszeniu przez posiadacza, przez podmiot upoważniony do   odbioru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat.1 (te same  podmioty, które odbierają padłe bydło).

Po zbadaniu mięsa urzędowy lekarz weterynarii wydaje zaświadczenie o przeprowadzeniu badania poubojowego i uznaniu mięsa za zdatne do spożycia.

UWAGA !!!!! Przy uboju lub odstrzale trzody chlewnej, dzików i nutrii na użytek własny badanie w kierunku włośni jest OBOWIĄZKOWE.

Urzędowy lekarz weterynarii informuje posiadacza zwierzęcia, czy mięso trzody chlewnej, dzików i nutrii, może być spożywane bez ograniczeń, czy po poddaniu obróbce termicznej minimum +71OC, z wykluczeniem przygotowania na grillu lub w kuchence mikrofalowej. Powyższe zależy od dostępnej metody badania w kierunku włośni.
Po zbadaniu mięsa urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania na włośnie.
Jeśli w wyniku badania poubojowego lub badania na włośnie mięso zostanie uznane za niezdatne do spożycia urzędowy lekarz weterynarii znakuje tuszę znakiem weterynaryjnym w kształcie trójkąta, wydaje decyzję o uznaniu tego mięsa za niezdatne i określa sposób postępowania z tym mięsem.

Mięso drobiu i królików na użytek własny nie podlega badaniu, z wyjątkiem gospodarstw, które zarejestrują działalność, określoną jako sprzedaż bezpośrednia i mogą sprzedawać drób na targowisku lub we własnym gospodarstwie konsumentowi ostatecznemu.

Jednakże, pomimo aktualnie  dopuszczonych  prawem ubojów zwierząt na terenie gospodarstwa i pozyskania mięsa do użytku wyłącznie we własnym gospodarstwie domowym, z uwagi na trudności w spełnieniu wymagań formalnych obowiązujących przy takich ubojach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu gorąco rekomenduje przeprowadzanie ubojów usługowych w rzeźniach. Spełnione są w nich warunki techniczne i organizacyjne do przeprowadzenia humanitarnego i higienicznego uboju, pod nadzorem lekarza urzędowego. Właściciel odbiera zbadane, schłodzone, lub  wg życzenia „ciepłe” mięso w półtuszach, lub zgodnie z potrzebami podzielone na części anatomiczne lub nawet  kulinarne.