Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 29.03.20201 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

Treści niedostępne:

 • pliki PDF, DOC itp., – redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej pisz.piw@pisz.piw.gov.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności:

 

Dostępność architektoniczna:

Do Inspektoratu można dojechać samodzielnie. Na terenie obiektu funkcjonuje parking, bez wyznaczonego miejsca postojowego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej. Budynek wielokondygnacyjny znajduje się przy ulicy Warszawskiej 38 w Piszu. Siedziba inspektoratu mieści się na parterze. Budynek nie jest dostosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzą dwa wejścia za pośrednictwem schodów. Nie ma podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich. Dojście do budynku nie jest wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabo widzących. W budynku nie ma wyznaczonego miejsca do obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób posługujących się językiem migowym. Ze względu na szerokość korytarza (poniżej 150 cm), w budynku nie ma możliwości wyminięcia się osób poruszających się na wózkach. W budynku jest jedna toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Wnioski:

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą

Inspekcja zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie terminu jest niemożliwe, PIW niezwłocznie informuje wnioskodawcę o opóźnieniu i wskazuje nowy termin. Nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej „skargą”. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na złożenie skargi – 30 dni.

Skargi i odwołania:

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu lub w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem. Osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego skargę
 • adres wnoszącego skargę
 • treść skargi lub wniosku

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021