Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Piszu

 

Ustalił:

Lek. wet. Wojciech Żórawski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu
W uzgodnieniu z:
Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Lekarzem
Weterynarii w Olsztynie

Pisz 2010

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.);
2. zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );
3. Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu
4. niniejszego regulaminu

§ 2 

1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. powiecie – należy przez to rozumieć powiat piski;
2. Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu ;
3. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu;
4. Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w § 6 Regulaminu;
5. kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą inspektoratem,
6. Koordynatorzy – należy przez to rozumieć osobę kierującą pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds.. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

§ 3

1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

1. wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
2. jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
3. wynikających z odrębnych ustaw.

3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu;
5. Siedziba Inspektoratu mieści się w Piszu przy ulicy Warszawskiej 38.

Rozdział II
Organizacja Inspektoratu
§ 4

1. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, koordynatorem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.
2. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

Rozdział III
Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu
§ 5

1. Do kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy w szczególności:

1. zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
2. reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach inspektoratu;
3. wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
4. udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych;
5. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
6. zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

§ 6 

1. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
2. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

1. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt,
2. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych, pracownia badania mięsa na obecność włośni,
3. Zespół ds. finansów, księgowości i administracji,
4. Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego.

§ 7

1. Koordynatorzy odpowiadają za:

1. należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;
2. porządek i dyscyplinę pracy;
3. merytoryczną i formalno – prawną poprawność załatwianych spraw.

2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przekładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§ 8

1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

1. pracownika zajmującego się sprawą,
2. kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;
3. głównego księgowego – w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

1. pracownika zajmującego się sprawą;
2. kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
3. głównego księgowego – w przypadku gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1. Powiatowy Lekarz lub osoba, o której mowa w § 6 ust. 1 oraz
2. Główny Księgowy albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§ 9

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

§ 10

1. Symbolikę oznaczenia pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.
2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Rozdział IV
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych
§ 11

1. Do zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy:

1. Pomoc Powiatowemu Lekarzowi w zwalczaniu zakaźnych chorób zwierząt, w tym między innymi:

a. przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzenia dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby,
b. prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej.

2. Opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
3. Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz pobierania prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych , biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt żywych, w tkankach i narządach zwierząt martwych,
4. Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji w tym stwierdzania zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego,
5. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów,
6. Nadzorowanie zagrożeń epizootycznych lub epidemiologicznych związanych z wykonywaniem działalności z zakresu medycyny weterynaryjnej, polegającej na świadczeniu usług przez podmioty prowadzące tego typu działalność,
7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt,
8. Przygotowywanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań,
9. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów,
10. Wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego,
11. Przygotowywanie dokumentów dla Powiatowego Lekarza, wynikających z wykonywanych działań,
12. Nadzór nad znakowaniem i rejestracja zwierząt,
13. Nadzorowanie eksportu i importu zwierząt oraz materiału biologicznego i reproduktorów,
14. Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów,
15. Obsługa baz danych w zakresie wykonywanych zadań dla powiatu,
16. Koordynacja programów zwalczania chorób zakaźnych,
17. Koordynacja programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na terenie powiatu.

§ 12

1. Do zadań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

1. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej w tym w szczególności nad:

a. spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji lub dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych i przeznaczonych na rynek krajowy,
b. spełnianiem wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji,
c. warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie,
d. sposobem znakowania i pakowania tych produktów,
e. wymaganiami dotyczącymi świadectw zdrowia, handlowych dokumentów identyfikacyjnych lub innych dokumentów dołączonych do tych produktów,
f. wymaganiami dotyczącymi środków transportu,
g. sposobem badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków oraz sposób postępowania z mięsem warunkowo zdatnym lub niezdatnym do spożycia przez ludzi,
h. sposobem prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru zwierząt, a także sposób dokumentowania pochodzenia tych produktów oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru tych produktów,

2. ustalanie rzeźnianych i terenowych obwodów badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
3. pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:

a. badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
b. nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
c. monitoringowych badań laboratoryjnych, w tym również na pozostałości chemiczne i biologiczne oraz skażenia radiologiczne,

4. nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, pobieranie prób do badań monitoringowych, nadzór nad podmiotami wytwarzającymi, obracającymi i stosującymi środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze,
5. organizacja i koordynacja nadzoru nad stosowaniem środków żywienia zwierząt,
6. nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego, w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
7. szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu sprawujących nadzór środkami żywienia zwierząt,
8. prowadzeniem rejestru nadzorowanych podmiotów,
9. przygotowywanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań,
10. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów,
11. pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w środkach żywienia zwierząt,
12. sporządzanie powiatowych planów gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,
13. obsługa bazy danych SPIWET dla powiatu,
14. obsługa programów informatycznych dotyczących zakresu działalności zespołu.

§ 13

1. Do zadań zespołu ds. finansowo – księgowych należy:

1. opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
2. kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych,
3. terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań,
4. kontrola i analiza realizacji dochodów Skarbu Państwa, wydatków budżetowych i dochodów własnych jednostki,
5. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. prowadzenie likwidatury i kasy,
7. sporządzanie bilansów i okresowych sprawozdań finansowych,
8. kontrola i rozliczanie finansowe osób nie będących pracownikami Inspekcji, wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania niektórych zadań i czynności.
9. prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych,
10. prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
11. sporządzanie listy płac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
12. potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
13. opracowywanie analiz ekonomicznych, prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.
14. prowadzenie spraw socjalnych i mieszkaniowych.
15. prowadzenie ewidencji majątku i magazynu gospodarczego, magazynu na sprzęt do badań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, zaopatrywanie we wszelkiego rodzaju aparaturę, sprzęt w porozumieniu z Inspektorami,
16. zaopatrywanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu we wszelkiego rodzaju materiały, druki itp. niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania oraz czuwanie nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji, aparatury,
17. zamawianie aktualnych pieczęci, stempli i tablic urzędowych,
18. przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek,
19. prowadzenie ewidencji kart drogowych i rozliczanie przebiegu i zużycia paliwa w samochodach służbowych,
20. powielanie pism,
21. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
22. przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
23. prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Inspektoracie oraz zbioru protokołów tych kontroli,
24. wypisywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
25. wydawanie odznak identyfikacyjnych oraz upoważnień,
26. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
27. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
28. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych zespołów lub stanowisk pracy,
29. prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych i upoważnień oraz dokumentacji własnej Powiatowego Lekarza Weterynarii,
30. prowadzenie wszystkich spraw pracowniczych z zakresu praw pracowniczych, prawa pracy oraz służby cywilnej,
31. prowadzenie archiwum Inspektoratu.

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację wszystkich zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości.

§ 14

1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

1. Udzielanie porad i konsultacji prawnych Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii oraz pracownikom Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
2. Opiniowanie decyzji administracyjnych i postanowień wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
3. Sporządzanie projektów i opiniowanie zarządzeń wewnętrznych Powiatowego Lekarza Weterynarii,
4. Opiniowanie umów zawieranych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5. Sporządzanie opinii prawnych na polecenie Powiatowego lekarza Weterynarii,
6. Zastępowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami i organami egzekucji,
7. Wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 15

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.

Wykaz załączników:

1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. nr 1.
2. Symbolika oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy – zał. nr 2.