Wykaz dokumentów i zasad jakie powinny być dostępne i przestrzegane w gospodarstwach dostarczających zwierzęta lub produkty z tych zwierząt na rynek – do konsumpcji publicznej

Wykaz dokumentów i zasad jakie powinny być dostępne i przestrzegane w gospodarstwach dostarczających zwierzęta lub produkty z tych zwierząt na rynek – do konsumpcji publicznej.

Dokumenty powinny być ułożone w segregatorach z opisanymi na poszczególne obszary działalności  teczkach lub zawieszkach-koszulkach, z gromadzoną historią od co najmniej 5 lat.

 1. Z obszaru higieny pozyskiwania mleka :
  • aktualne książeczki zdrowia lub zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych osób  dojących krowy  i operujących mlekiem
  • aktualny wynik badania wody lub kserokopia od właściciela wodociągu historia tych dokumentów zgromadzona np. w jednej zawieszce, teczce na akta
  • aktualny atest urządzenia udojowego potwierdzający jego sprawność techniczną oraz historia tych dokumentów zgromadzona np. w jednej zawieszce, teczce na akta
  • ewidencja leczenia
  • wyniki badań ilości komórek somatycznych i bakteryjnych
  • księga rejestracji stada bydła
  • decyzja nadająca stadu status urzędowej wolności od gruźlicy i brucelozy bydła
  • faktury zakupu środków myjących i dezynfekujących wraz z atestem PZH o dopuszczalności stosowania
 2. Z obszaru higieny pasz :
  • potwierdzenie wpisu na oświadczeniu o spełnianiu wymogów z zakresu higieny pasz do rejestru powiatowego lekarza weterynarii
  • faktury zakupu oraz dowody sprzedaży lub umowy użyczenia wszelkich pasz lub składników – materiały paszowe, gotowe mieszanki pełnoporcjowe, mieszanki uzupełniające, dodatki paszowe lub ich premiksy jeśli jest zgoda PLW na stosowanie (u nas nie ma żadne gospodarstwo), mączki rybne i preparaty z krwi z wyłączeniem stosowania u przeżuwaczyjeśli jest zgoda PLW na stosowanie (u nas 2 gospodarstwa mają zgodę)
  • faktury zakupu i rejestry stosowania wszelkich środków powiązanych z higieną pasz – środki ochrony roślin, środki owado – i gryzoniobójcze, środki dezynfekcyjne
  • przestrzeganie zasady rozdzielności produkcji pasz w przypadku jednoczesnego utrzymywania innych gatunków z przeżuwaczami (mączki rybne w mieszankach uzupełniających dl świń, zakazane do stosowania dla bydła)
 3. Z obszaru utylizacji :
  • dokument handlowy na przekazane do utylizacji zwłoki
  • odnotowanie zdarzenia w KRSB (KRŚ)
  • powiadomienie powiatowego lekarza o każdym upadku bydła, owcy, kozy do podmiotów poza zarejestrowanym w powiecie piskim
 1. Z obszaru kontroli chorób zakaźnych i utrzymania statusu zdrowotnego stada :
  • decyzja o nadaniu statusu zdrowotnego stada bydła (owiec, kóz, świń)
  • terminowe zgłaszanie zdarzeń – zakupy, sprzedaże, upadki (7 dni) i odnotowywanie w KRSB (30 dni)
  • posiadanie kopi decyzji nadającej status lub świadectwa zdrowiadla stada pochodzenia przy zakupie
  • zgłaszanie przypadków poronień i martwych urodzeń
  • zgłaszanie przypadków większych upadków o nieznanej przyczynie – 3 i więcej sztuk w okresie 1-3 dni, zachorowań z objawami nerwowymi (BSE)
  • przestrzeganie zakazów wyprowadzania sztuk ze stada objętego zakazem w związku z wystąpieniem reakcji niejednoznacznych w badaniach kontrolnych (przypadki naruszeń „wyłapuje” system IRZ)
 2. Z obszaru IRZ
  • bieżące i czytelne prowadzenie KRSB, KRŚ. KRSO/K
  • terminowe zgłaszanie zdarzeń oraz posiadanie właściwego zapasu kolczyków oraz zgłoszenia na duplikaty kolczyków
  • zwierzęta zaopatrzone w komplet nieuszkodzonych i czytelnychkolczyków
  • bieżące wyjaśnianie wszelkich niespójności, w tym ukrytych. Jeśli ktokolwiek nie był w biurze powiatowym ARiMR od  6 m-cy ma na pewno sztuki niespójne ukryte, które wcześniej nie były sprawdzane (opóźnienia w innych biurach powiatowych, opóźnienia zgłoszeń lub brak zgłoszeń z zakładów uboju, zgłoszenie fikcyjnego numeru stada przeznaczenia z lat 2003-2004/5, sztuki były ukrywane w systemie, obecnie są widoczne. Można obecnie je usunąć z systemu na wniosek rolnika, o ile nie są to sprawy z 2008-2010)
  • przy sprzedaży bydła do uboju na terenie gospodarstwa domokrążnym handlarzom żądanie okazania zaświadczenia kierownik biura powiatowego ARiMR o nadaniu numeru stada i przy zgłaszaniu sprzedaży posługiwanie się wyłącznie tym numerem. Unikanie tego typu sprzedaży nieznanym dotychczas handlarzom
 3. Z obszaru dobrostanu – warunków humanitarnego utrzymania i traktowania zwierząt
  • posiadanie ewidencji leczenia
  • w gospodarstwach utrzymujących więcej niż 6 cieląt, po ukończeniu przez nie 8 tyg. życia muszą być one utrzymywane grupowo
  • wolny wybieg może być stosowany u bydła również w okresie zimy pod warunkiem, że zapewni się mu możliwość schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( silny mróz), jest kłopot ze stałym dostępem do wody nie tylko zimą
  • utrzymywanie zwierząt  w skrajnym brudzie i niechlujstwie jest przestępstwem z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (dotyczy to również zwierząt domowych – psów).