Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 38, 12-200 Pisz

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach umożliwienia nadzoru nad prowadzeniem działalności nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis praw dot. obowiązku administratora dot. wydawania decyzji o prowadzeniu działalności nadzorowanej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad prowadzoną działalnością.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  • przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o            ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawy o produktach pochodzenia  zwierzęcego, ustawy o paszach, ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt – jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie uniemożliwienie wydania decyzji stwierdzającej/ odmawiającej stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych.

7. Podane prze Panią/Pana dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : iod@justpok.pl, tel. 535 658 132